Zasady i warunki

1. Postanowienia wstępne

1.1 Zgodnie z postanowieniami §1751 ust. 1 Ustawy C. 89/2012 Dz. (NOZ) z późniejszymi zmianami, Eurodone s.r.o. wydaje niniejsze warunki, które są integralną częścią umowy kupna zawartej pomiędzy:

EURODONE s. r. o.
Sala operacyjna
K Papírně 176/30
312 00 Plzeň-Bukovec
ID: 29157030,
email: info@gregorymeble.pl
+420774935632

zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Pilźnie, dział C, wstawka 27433, (zwany dalej sprzedającym) z jednej strony, a kupującym z drugiej.

1.2 Kupujący to osoba fizyczna lub prawna, która zawiera ze sprzedawcą umowę kupna za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy znajdującego się pod adresem www.gregorynabytek.cz (zwanym dalej e-sklepem).

1.3 Jeśli kupujący jest konsumentem zgodnie z § 419 ustawy 89/2012 Dz. stosunki nieuregulowane niniejszymi warunkami umownymi reguluje ustawa nr. 89/2012 Dz. Jeżeli kupujący działa przy zamawianiu/kupowaniu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, stosunki podlegają niniejszym warunkom umownym, nieuregulowanym w ustawie nr. 89/2012 Dz. natomiast postanowienia § 2158 – § 2174 nie mają zastosowania.

1.4 Zawierając umowę kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się z pełną treścią niniejszych warunków, rozumie wszystkie jej postanowienia i w pełni się z nimi zgadza. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5 Sprzedający jest uprawniony do zmiany treści niniejszych warunków w każdym czasie. Kupującego obowiązuje brzmienie warunków obowiązujących w chwili zawarcia umowy kupna.

1.6 Pozasądowe rozstrzyganie sporów odbywa się za pośrednictwem Czeskiej Inspekcji Handlowej.

2. Zawarcie umowy kupna

2.1 Wybierając towary z oferty sprzedającego, a następnie zamawiając je (poprzez wypełnienie formularza zamówienia), kupujący składa sprzedającemu propozycję zawarcia umowy kupna. Umowa kupna między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta w momencie przyjęcia tej oferty, tj. poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego wysłane na adres e-mail kupującego. W przypadku, gdy takie potwierdzenie przez sprzedającego nie nastąpi, uważa się, że umowa kupna nie została zawarta.

2.2 Formularz zamówienia zawiera w szczególności opis towaru, cenę towaru, sposób i koszt transportu towaru oraz miejsce na wypełnienie danych identyfikacyjnych kupującego.

2.3 W przypadku zamówienia przez kupującego materacy, których nie ma na magazynie, zostaną one dostarczone jako dodatkowa przesyłka bezpośrednio z fabryki. Dostawa podłogi lub pomoc w dostawie podłogi nie dotyczy tej przesyłki.

2.4 Dane identyfikujące kupującego to przede wszystkim jego imię i nazwisko lub nazwa firmy, miejsce zamieszkania lub siedziby, data urodzenia lub numer identyfikacyjny, NIP, a także adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, lub adres dostawy.

2.5 Cena wszystkich towarów oferowanych w sklepie internetowym sprzedawcy jest podana wraz z podatkiem VAT i wszystkimi opłatami związanymi ze sprzedażą (z wyjątkiem ceny za przesyłkę i opakowanie, która jest wskazana osobno). Cena towaru obowiązuje przez okres jego publikacji w e-sklepie.

2.6 Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymagań formularza zamówienia, w tym akceptacja treści niniejszego regulaminu.

2.7 Kupujący rozumie, że sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna z kupującym na wszystkie towary wymienione w sklepie internetowym sprzedającego, tj. że wystawienie towaru w e-sklepie sprzedawcy nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 Kodeksu Cywilnego

2.8 Wszystkie fakty podane przez kupującego w notatce w formularzu zamówienia stanowią część zawartej umowy kupna-sprzedaży w przypadku zgody sprzedającego z nimi, w przypadku jego braku zgody uważa się, że umowa kupna-sprzedaży nie została zawarta. Podobnie w przypadku, gdy sprzedający nie jest w stanie spełnić któregokolwiek z wymagań kupującego wyrażonych w zamówieniu, sprzedający prześle kupującemu nowy projekt zamówienia z prośbą o jego uwagi. Umowa kupna zostaje zawarta w tym momencie przez kupującego, który wysyła nowe zamówienie do sprzedającego i jego późniejsze potwierdzenie przez sprzedającego.

2.9 Sprzedający ma prawo, w uzasadnionych okolicznościach, poprosić kupującego o potwierdzenie jego zamówienia telefonicznie lub pisemnie przed potwierdzeniem zamówienia, a tym samym zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

2.10 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa sam, a koszty te nie różnią się od podstawowych wskaźnik.

3. Dostawa towarów

3.1 Towar dostarczany jest w ciągu 2-7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia, chyba że przy składaniu zamówienia określono inny termin dostawy. Serwis transportowy wysyła drogą mailową informację o terminie dostawy towaru, następnie wysyła SMS w dniu dostawy.

3.2 Przy odbiorze towaru od firmy transportowej Klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia zawartości przesyłki. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego wraz z podpisem klienta i osoby dostarczającej oraz dostarczonym zdjęciem. W przypadku uszkodzenia opakowania zawsze konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego. W przypadku wady ukrytej podczas transportu (bez uszkodzonego opakowania) szkodę należy zgłosić na adres info@gregorymeble.pl w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru (reklamację należy przesłać wraz ze zdjęciem uszkodzenia towaru oraz zdjęcie opakowania). W przypadku przekroczenia podanego terminu reklamacja towaru nie zostanie uznana. Termin rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę wynosi 30 dni. Po dostarczeniu mebli należy pozostawić je na 24 godziny w temperaturze otoczenia (nie montować mebli). Drewno przechodzi z zimnego magazynu do ciepłego mieszkania. Z tego powodu konieczne jest, aby drewno przystosowało się do nowej temperatury. Nie zostawiaj mebli w pobliżu ciepłych grzejników.

3.3 Dostawa towaru odbywa się według kolejności napływających zamówień, aż do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości zamówień przychodzących niektóre produkty mogą zostać dostarczone kolejną wysyłką w późniejszym terminie w ciągu 9 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

3.4 Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno cen towarów z naszej oferty, jak i cen przesyłek pocztowych, przy czym zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przed wprowadzeniem tych zmian.

4. Prawa i obowiązki umawiających się stron

4.1 Zawierając umowę kupna, sprzedający jest zobowiązany przekazać kupującemu zamówiony towar, a kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę za ten towar.

4.2 Kupujący jest zobowiązany do przejęcia zamówionego i dostarczonego towaru zgodnie z umową kupna i niniejszymi warunkami.

4.3 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru w sposób inny niż uzgodniono w umowie, sprzedający ma prawo żądać od kupującego wszelkich kosztów związanych z tą dostawą.

5. Odstąpienie od umowy

5.1 Zgodnie z postanowieniami § 1829 Kodeksu Cywilnego uczeń. kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Nasz sklep wydłużył termin do 60 dni. Na towary wykonane na zamówienie oraz towary z procedury reklamacyjnej (nowe zastępowane sztuki) pozostaje 14 dni.

5.2 Formularz odpowiedni do odstąpienia od umowy znajduje się na stronie sprzedawcy. Kupujący może również skorzystać z innej metody odstąpienia od umowy, jednak zdecydowanie zaleca się skorzystanie z wymienionego formularza.

5.3 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 60 dni od odstąpienia od umowy, odeśle lub przekaże sprzedającemu otrzymany od niego towar. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym, w oryginalnym stanie, w oryginalnym opakowaniu i nadający się do dalszej sprzedaży. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczające zakres normalnej obsługi, sprzedający może dochodzić od kupującego odszkodowania w wysokości wartości uszkodzenia lub zużycia, przy czym wysokość tego odszkodowania może być odliczana od kwoty ceny sprzedaży, która ma zostać zwrócona kupującemu. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

5.4 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci mu bez zbędnej zwłoki, nie później niż czternaście dni od odstąpienia od umowy, środki za towar i transport, i to bez gotówki na konto wskazane przez kupującego .

5.5 Jeżeli Konsument wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszt dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia oferowanego towaru.

5.6 Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego, gdy towary zostaną zwrócone przez kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków przed przekazaniem mu towaru przez kupującego.

5.7 Kupujący odpowiada wobec sprzedającego za zmniejszenie wartości towaru powstałe w wyniku obchodzenia się z towarem w sposób inny niż jest to konieczne ze względu na ich charakter i właściwości.

5.8 Kupujący nie może odstąpić od umów określonych w § 1837 Ustawy 89/2012 Dz.

  1. o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy Umowa,
  2. w sprawie naprawy lub konserwacji dokonywanej w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak późniejszego wykonania innych niż żądane napraw lub dostarczenia innych niż żądane części zamiennych,
  3. o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby.

5.9 Sprzedający ma prawo do chwili odbioru towaru przez kupującego odstąpić od umowy kupna w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających mu dostarczenie zamówionego towaru do kupującego.

6. Warunki zakupu towaru z numerem identyfikacyjnym

6.1 Osoby, które kupują od firmy posiadającej ważny osobisty numer identyfikacyjny (IČO) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, za zgodą niniejszych warunków, przyjmują do wiadomości, że zakup nie podlega żadnym przepisom prawnym dotyczącym ochrony konsumentów (kupujący nie może z mocy prawa odstąpić od umowy w terminie 60 dni).

6.2 Przy odbiorze towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru iw przypadku stwierdzenia wady niezwłocznie zgłosić reklamację. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które były przedmiotem towaru do momentu jego odbioru przez kupującego. Gwarancja jakości udzielana jest na 3 miesiące. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych poza normalnym użytkowaniem.

6.3 W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez kupującego, kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z odstąpieniem od umowy.

7. Warunki płatności i przeniesienie własności

7.1 Towar zostanie dostarczony / przekazany kupującemu dopiero po zapłaceniu całej ceny zakupu, w tym kosztów dostawy. Cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej – płatność z góry przed dostawą towaru na konto nr 7004067001, kod banku 5500.

7.2 Własność zamówionego towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu, w tym kosztów dostawy.

7.3 Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na możliwość przesłania dokumentu podatkowego w formie elektronicznej (zamiast dokumentu w formie pisemnej) na jego adres e-mail.

8. Anulowanie zamówienia

Kupujący ma prawo anulować złożone zamówienie, pisemnie na nasz adres e-mail lub telefonicznie pod nr tel. numer +42 (0) 774935632. W przypadku anulowania zamówienia, gdy towar jest już w drodze do odbiorcy, wszystkie koszty związane z transportem pokrywa odbiorca.

9. Prawa z tytułu wadliwego wykonania i gwarancja jakości

9.1 Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z wadliwego wykonania reguluje ustawa nr 89/2012 Dz.U., w szczególności w jej postanowieniach § 2099 – § 2112, chyba że wyraźnie uzgodniono lub postanowiono inaczej w niniejszych warunkach.

9.2 . W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika na miejsce wskazane przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki niezwłocznie po dostarczeniu towaru (np. nazwa, uszkodzenie kartonu, uszkodzenie towaru).

9.3 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady poprzez dostarczenie brakującego przedmiotu lub usunięcia wady przez naprawę przedmiotu lub do uzyskania rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od Umowa. W przypadku wysłania towaru do Sprzedawcy przez Kupującego w celu naprawy, Kupujący zobowiązany jest zadbać o to, aby przesyłka została odpowiednio zapakowana i zabezpieczona opakowaniem tak , aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu i dalszego przeładunku . W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu celowo poniesione koszty transportu. Jeżeli sprzedający nie jest w stanie naprawić przedmiotu, kupujący ma prawo otrzymać nowy przedmiot bez wad. Jeżeli sprzedający nie ma możliwości naprawy mebla lub dostarczenia nowego przedmiotu, zarówno sprzedający jak i kupujący mogą odstąpić od umowy.

9.4 Jeśli wadliwe wykonanie stanowi drobne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

9.5 Odchyłki kolorystyczne mebli do 5%, spowodowane inną produkcją seryjną, nie stanowią podstawy do reklamacji. Również minimalne odchylenie kolorystyczne na zdjęciu jest uważane za dopuszczalne i nie stanowi powodu do reklamacji. Piękno litego drewna kryje się również w drobnych niedoskonałościach powstałych w wyniku ponad 100-letniego wzrostu drzewa (sęki, pęknięcia czy ubytki), które następnie można uzupełnić. Te niedoskonałości są całkowicie normalne i naturalne. Każde drewno ma inną strukturę i inny wzór, dlatego trudno znaleźć dwa całkowicie identyczne egzemplarze. Aby zachować korzystne ceny materiał 2 można zastosować w niewidocznych miejscach. zajęcia.

9.6 Prawa z tytułu wadliwego wykonania są dochodzone przez kupującego u sprzedającego za pośrednictwem adresu e-mail info@gregorynabytek.cz. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedający otrzyma wiadomość e-mail z reklamacją lub towarem od kupującego.

9.7 W ramach gwarancji jakości sprzedający zobowiązuje się, że przedmiot będzie przez pewien czas odpowiedni do zwykłego użytku lub zachowa zwykłe właściwości.

9.8 Okres gwarancji rozpoczyna się od dostarczenia rzeczy kupującemu; jeśli rzecz została przesłana zgodnie z umową, biegnie od momentu dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia. Okres gwarancji wynosi 5 lat (zamiast 2 lat przewidzianych prawem). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych poza normalnym użytkowaniem.

10. Ochrona danych osobowych

10.1 Kupujący niniejszym upoważnia sprzedającego do gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych dostarczonych przez kupującego na potrzeby systemów informacyjnych i rozliczeniowych sprzedającego oraz do wykorzystania w kampaniach marketingowych sprzedającego, w celu poinformowania kupującego o nowym produkty.

10.2 Jest to głównie imię i nazwisko kupującego/nazwa firmy, adres jego zamieszkania/siedziby, adres dostawy, data urodzenia, numer rejestracyjny/identyfikator, adres e-mail i numer telefonu.

10.3 Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego informacji handlowych w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Dz.U. z późniejszymi zmianami na jego adres e-mail.

10.4 Kupujący wyraża na powyższe zgodę i upoważnia na czas nieokreślony od dnia wysłania zamówienia.

11. Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie plików cookies

11.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres e-mail kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego wiadomości handlowych na adres e-mail kupującego.

11.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw pliki cookie do swojego komputera. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu w serwisie i wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez przechowywania tzw. na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem.

12. Ustalenia końcowe

12.1 Wszystkie stosunki nieuregulowane niniejszymi warunkami podlegają stosownym przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innym powiązanym przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Republiki Czeskiej.

12.2 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszych warunków.

12.3 Wszelkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych, z którymi byłyby sprzeczne.