Zasady i warunki

1. Postanowienia wstępne

1.1 Zgodnie z postanowieniami §1751 ust. 1 Ustawy C. 89/2012 Dz. (zwanym dalej“Kodeksem cywilnym“), z późniejszymi zmianami, EURODONE s.r.o. wydaje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalejWarunkami Handlowymi”), które stanowią integralną część Umowy Kupna zawartej pomiędzy:

EURODONE s.r.o
z siedzibą przy ulicy Javorová 1319
332 02 Starý Plzenec, Czech republic
Czechy

ID: 29157030

e-mail: info@gregorymeble.pl (zwany dalej“sklepem internetowym“)
Telefon: +420774448737

zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pilźnie, Wydział C, Insert 27433, (zwaną dalej Sprzedającym“) z jednej strony i Kupującym z drugiej strony.

1.2 Kupującym jest osoba fizyczna, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub osoba fizyczna, która zawiera umowę kupna w ramach swojej działalności gospodarczej lub osoba prawna, która zawiera umowę kupna ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.3 Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu § 419 kodeksu cywilnego, stosunki nieuregulowane w niniejszych Warunkach podlegają przepisom kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.

1.4 Zawierając umowę kupna, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z pełną treścią niniejszych warunków, rozumie wszystkie postanowienia i zgadza się z nimi w pełni. Regulamin został sporządzony w języku czeskim, słowackim i polskim. Umowa kupna może być zawarta w języku czeskim i słowackim.

1.5 Wszelkie odmienne postanowienia Umowy Zakupu będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.

1.6 Sprzedający jest uprawniony do zmiany brzmienia niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Nie ma to wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Kupującego obowiązuje brzmienie warunków obowiązujących w chwili zawarcia umowy kupna.

2. Zamówienie i zawarcie umowy kupna

2.1 Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

2.2 Wybierając towar z oferty Sprzedającego i zamawiając go (poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub poprzez konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym), Kupujący składa Sprzedającemu propozycję zawarcia umowy sprzedaży.

2.3 Sprzedający uznaje informacje podane w zamówieniu za prawidłowe. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk “Zamów wiążącą płatność”. Ważność zamówienia jest uzależniona od wypełnienia wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenia przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz warunkami ochrony danych osobowych.

2.4 Umowa kupna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w momencie akceptacji niniejszej oferty, tj. potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego wysłanego na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia. Poniższe warunki stanowią załącznik do potwierdzenia zamówienia. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie przesłane, umowa kupna nie zostaje zawarta.

2.5 Formularz zamówienia zawiera w szczególności oznaczenie towarów, cenę towarów, sposób i cenę transportu towarów oraz miejsce na wpisanie danych identyfikacyjnych kupującego.

2.6 Jeśli kupujący zamówi materace, których nie ma w magazynie, zostaną one dostarczone jako dodatkowa przesyłka bezpośrednio z fabryki. Ta przesyłka nie podlega zwrotowi ani pomocy w zwrocie do miejsca wskazanego przez kupującego (na górze).

2.7 Dane identyfikacyjne kupującego to w szczególności jego imię i nazwisko lub nazwa firmy, miejsce zamieszkania lub siedziba, data urodzenia lub numer VAT, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego lub adres dostawy.

2.8 Cena wszystkich towarów oferowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy zawiera podatek VAT i wszystkie opłaty związane ze sprzedażą (z wyjątkiem ceny wysyłki i opakowania, które są wymienione osobno). Cena towaru obowiązuje przez okres jego publikacji w e-sklepie.

2.9 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia z Kupującym umowy kupna wszystkich towarów wymienionych w sklepie internetowym Sprzedającego, tj. że prezentacja towarów w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 kodeksu cywilnego.

2.10 Wszystkie fakty podane przez Kupującego w uwagach w formularzu zamówienia są częścią zawartej umowy kupna w przypadku, gdy Sprzedający zgadza się z nimi, w przypadku jego sprzeciwu uważa się, że umowa kupna nie została zawarta. Podobnie w przypadku, gdy sprzedający nie jest w stanie spełnić któregokolwiek z wymagań kupującego wyrażonych w zamówieniu, sprzedający prześle kupującemu nowy projekt zamówienia z prośbą o jego uwagi. Umowa kupna zostaje zawarta w tym momencie przez kupującego, który wysyła nowe zamówienie do sprzedającego i jego późniejsze potwierdzenie przez sprzedającego.

2.11 Sprzedający ma prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. telefonicznie lub pisemnie).

2.12 W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedającego przy podawaniu ceny towarów w sklepie internetowym lub w trakcie procesu składania zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów Kupującemu za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli Kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami. Sprzedający informuje Kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i przesyła poprawioną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta zostanie uznana za nową propozycję umowy kupna, a umowa kupna zostanie zawarta w takim przypadku poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

3. Warunki płatności i dostawa towarów

3.1. Kupujący może zapłacić cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy kupna w następujący sposób:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 62109019680000000154321862,
 • za pośrednictwem bramki płatności online GoPay,
 • za pobraniem (gotówką) – opłata za pobranie nie jest pobierana przez sprzedawcę,

3.2 Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

3.3 W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej Kupujący będzie postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy usług płatności elektronicznych.

3.4 W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia przez kupującego. Zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego.

3.5 Sprzedający nie wymaga od Kupującego żadnego depozytu ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towarów nie stanowi depozytu.

3.6 Towary zostaną dostarczone / przekazane kupującemu dopiero po uiszczeniu pełnej ceny zakupu wraz z kosztami dostawy. Cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna przed dostawą towarów.

3.7 Kupujący wyraźnie wyraża zgodę na możliwość przesłania dokumentu podatkowego w formie elektronicznej (zamiast dokumentu pisemnego) na jego adres e-mail.

4. Dostawa towarów

4.1. Towary są dostarczane kupującemu na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu.

4.2 Wyboru sposobu dostawy dokonuje się podczas procesu składania zamówienia. Kupujący może wybrać następujące metody wysyłki, z ceną wysyłki wskazaną w sklepie internetowym:

 • Metoda transportu Standardowy kurier
 • odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy pod adresem K Papírně 176/30, 312 00 Plzeň-Bukovec, Republika Czeska, za który nie jest pobierana opłata

4.3 Przewoźnik wysyła informację o dacie dostawy pocztą elektroniczną, a następnie wysyła wiadomość SMS w dniu dostawy. Co do zasady przewoźnik dostarcza towar w godzinach od 9:00 do 16:00.

4.4 Przy odbiorze towarów z usługi transportowej klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia zawartości przesyłki. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego wraz z podpisem klienta i osoby dostarczającej oraz dostarczonym zdjęciem reklamowanego towaru. W przypadku uszkodzenia opakowania zawsze konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego.

4.5 W przypadku wady powstałej podczas transportu (bez uszkodzenia opakowania towaru), należy zgłosić szkodę na adres reklamace@gregorynabytek.cz w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru (prosimy przesłać reklamację wraz ze zdjęciem uszkodzenia towaru i zdjęciem opakowania). Przed montażem należy przesłać zdjęcia, aby upewnić się, że nie doszło do uszkodzenia w wyniku montażu lub obsługi przez klienta.

4.6 Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 30 dni. Po dostarczeniu mebli należy pozostawić meble na 24 godziny, aby nabrały temperatury otoczenia. Meble nie należy składać. Drewno przechodzi z zimnego magazynu do ciepłego mieszkania. Z tego powodu konieczne jest, aby drewno przystosowało się do nowej temperatury. Nie zostawiaj mebli w pobliżu ciepłych grzejników. Zalecana temperatura dla meble z litego drewna wynosi od 18 do 23 °C.

4.7 Jeśli nie zamierzają Państwo montować meble w ciągu kilku dni od dostawy, należy pozostawić je na palecie w stanie, w jakim zostały do Państwa dostarczone. Aby uniknąć deformacji nie należy stawiać mebli na zimnych podłogach (zimne podłogi kamienne lub betonowe), aby uniknąć deformacji.

4.8 Dostawa towarów odbywa się w kolejności napływających zamówień, aż do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości zamówień przychodzących niektóre produkty mogą zostać dostarczone kolejną wysyłką w późniejszym terminie w ciągu 9 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

4.9 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

4.10 Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy kupna do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych odpowiednio z powtórną dostawą towaru. koszty innych metod dostawy.

4.11 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian, zarówno w cenach towarów znajdujących się w naszej ofercie, jak i w cenie wysyłki, bez uszczerbku dla praw osób, które złożyły już zamówienie przed wprowadzeniem zmian.

4.12 Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Potwierdzenie zapłaty podatku jest wysyłane na adres e-mail kupującego.

4.13 Kupujący nabywa prawo własności Towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu Towarów, w tym kosztów dostawy, ale nie przed odbiorem Towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towarów przechodzi na kupującego w momencie przyjęcia towarów lub w momencie, w którym kupujący był zobowiązany do przyjęcia towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

5. Prawa i obowiązki Stron

5.1 Po zawarciu Umowy Kupna Sprzedający jest zobowiązany do przekazania Kupującemu zamówionych towarów, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu uzgodnionej ceny za towary.

5.2 Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówionych i dostarczonych towarów zgodnie z Umową kupna i niniejszymi Warunkami.

6. Odstąpienie od umowy

6.1 Zgodnie z postanowieniami § 1829 kodeksu cywilnego kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 60 dni od dnia, w którym kupujący lub osoba trzecia wyznaczona przez kupującego inna niż przewoźnik odebrała towary, lub

 • ostatnia sztuka towaru, jeśli kupujący zamawia kilka sztuk towaru w ramach jednego zamówienia, które są dostarczane oddzielnie,
 • ostatnią pozycję lub część dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części, lub
 • przy pierwszej dostawie towarów, jeżeli umowa przewiduje regularne dostawy towarów przez uzgodniony okres.

6.2 Formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy. Kupujący może również skorzystać z innej metody odstąpienia od umowy, jednak zdecydowanie zaleca się skorzystanie z wymienionego formularza. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zakupu, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem odpowiedniego terminu. Kupujący może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna na adres e-mail sprzedającego lub adres dostawy podany w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu przyjęcie odstąpienia od umowy.

6.3 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, prześle lub przekaże sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z par. 6.1 niniejszego artykułu Regulaminu. Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar nieuszkodzony, czysty i nieużywany, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z ich charakterem i właściwościami. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę odszkodowania z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

6.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu środki pieniężne za towar i transport bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci Kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie zostaną poniesione żadne dodatkowe koszty.

6.5 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca zwróci konsumentowi koszt dostarczenia towarów w kwocie odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia.

6.6 Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego, gdy Kupujący zwróci towary. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący przekaże towary lub udowodni, że wysłał towary do sprzedającego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6.7 Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż wymagany ze względu na ich charakter i właściwości.

6.8 Kupujący nie może odstąpić od umów, o których mowa w art. 1837 Kodeksu cywilnego.

 1. o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 2. Umowa w sprawie naprawy lub konserwacji dokonywanej w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak późniejszego wykonania innych niż żądane napraw lub dostarczenia innych niż żądane części zamiennych,
 3. o dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby.

6.9 Sprzedający jest uprawniony, do momentu odbioru towaru przez Kupującego, do odstąpienia od Umowy Kupna w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Sprzedającemu dostarczenie Kupującemu zamówionego towaru.

6.10 Kupujący jest zobowiązany do współpracy. Oznacza to w szczególności komunikację i odbiór towarów. Brak współpracy ze strony kupującego stanowi poważne naruszenie umowy kupna umożliwiające sprzedającemu odstąpienie od umowy.

6.11 W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy Kupującemu prezent oprócz wysłanych towarów, umowa prezentu przestaje obowiązywać z chwilą odstąpienia przez Kupującego od umowy na podstawie niniejszego artykułu. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu wysłanego przez sprzedawcę wraz z towarem.

6.12 Adresem do zwrotu towarów jest EURODONE s.r.o., K Papírně 176/30, 312 00 Pilzno-Bukovec.

7. Anulowanie zamówienia

7.1 Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w formie pisemnej na nasz adres e-mail lub telefonicznie pod numerem tel. na stronie +420774448737. W przypadku anulowania zamówienia, gdy towar jest już w drodze do odbiorcy, wszystkie koszty związane z transportem ponosi odbiorca.

8. Prawa z tytułu wadliwego wykonania i gwarancja jakości w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem

8.1 Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie odpowiedzialności Sprzedającego za wady, w tym odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi, regulują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności przepisy §§ 1914 do 1925, §§ 2099 do 2117 i §§ 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów).

8.2 Kupujący ma prawo do reklamacji wady, która ujawniła się w towarach w ciągu pięciu (5) lat od ich otrzymania. Jeśli kupujący słusznie wskazał wadę, termin ten nie biegnie przez czas, w którym kupujący nie może korzystać z towaru.

8.3 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że sprzedane towary są zgodne z Umową kupna, w szczególności, że są wolne od wad.W szczególności, sprzedający jest odpowiedzialny za to, że w momencie przejęcia towarów przez kupującego

 • odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, jakości i innym uzgodnionym cechom,
 • nadaje się do celu, do którego kupujący go potrzebuje i na który sprzedający wyraził zgodę, oraz
 • jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji.

8.4 Sprzedający będzie również odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że oprócz uzgodnionych cech

 • towary nadają się do celu, do którego są zwykle używane,
 • towary odpowiadają pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, zwykłym cechom towarów tego samego rodzaju, których kupujący może racjonalnie oczekiwać, nawet biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy lub innej osoby w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamy lub etykiety,
 • towary są dostarczane z takimi akcesoriami, w tym opakowaniem i innymi instrukcjami użytkowania, jakich kupujący może racjonalnie oczekiwać; oraz
 • towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania próbce lub próbkom dostarczonym kupującemu przez sprzedającego przed zawarciem umowy.

Sprzedawca nie jest związany powyższym publicznym oświadczeniem, jeżeli udowodni, że nie wiedział o nim lub że zostało ono zmienione w momencie zawarcia umowy kupna w sposób co najmniej porównywalny do tego, w którym zostało złożone, lub że nie mogło ono wpłynąć na decyzję o zakupie towarów.

8.5 Jeżeli wada ujawni się w ciągu jednego roku od otrzymania towarów przez Kupującego, towary uznaje się za wadliwe w momencie ich otrzymania, chyba że charakter towarów lub wady to wykluczają. Okres ten nie biegnie przez czas, w którym kupujący nie może korzystać z towarów, jeśli wada została słusznie zareklamowana.

8.6 Sprzedający ponosi również odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie wady spowodowane niewłaściwym montażem lub instalacją, które zostały przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność zgodnie z Umową kupna. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy montaż lub instalacja zostały przeprowadzone przez kupującego, a wada wynika z braków w instrukcjach dostarczonych przez sprzedawcę.

8.7 Kupującemu nie przysługują żadne prawa z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli Kupujący spowodował wadę.

8.8 Wadą towarów nie jest zużycie spowodowane ich normalnym użytkowaniem.

8.9 Jeśli towary mają wadę, kupujący może zażądać jej usunięcia. Kupujący może żądać, według swojego wyboru, dostarczenia nowego towaru bez wady lub naprawy towaru, chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub niewspółmiernie kosztowny w porównaniu z drugim.Sprzedający może odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub nadmiernie kosztowne ze względu na istotę wady oraz wartość, jaką miałby towar bez wady.

 • Kupujący może zażądać odpowiedniego rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy, jeżeli:
 • sprzedawca odmówił usunięcia wady lub nie usunął jej zgodnie z sekcją. § 2170 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego,
 • wada objawia się wielokrotnie,
 • wada stanowi istotne naruszenie umowy kupna, lub
 • z oświadczenia sprzedawcy lub z okoliczności wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znaczących niedogodności dla kupującego.

Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna, jeśli wada towaru jest nieistotna. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu po otrzymaniu towarów lub po udowodnieniu przez kupującego, że wysłał towary.

8.11 Jeżeli Kupujący wysyła towary do Sprzedającego w celu naprawy, Kupujący jest zobowiązany zapewnić, aby przesyłka była odpowiednio zapakowana i zabezpieczona opakowaniem, tak aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu i dalszej obsługi.

8.12 W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty kosztów transportu na rzecz Sprzedawcy.

8.13 Kupujący dochodzi roszczeń z tytułu wadliwego wykonania umowy od Sprzedającego za pośrednictwem adresu e-mail reklamace@gregorynabytek.cz . Za moment zgłoszenia reklamacji uznaje się moment, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego wiadomość e-mail dotyczącą reklamacji lub towaru.

8.14 Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że przedmiot będzie nadawał się do swojego zwykłego celu lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas.

8.15 Okres gwarancji biegnie od przekazania przedmiotu kupującemu; jeśli przedmiot został wysłany zgodnie z umową, biegnie on od przybycia przedmiotu do miejsca przeznaczenia. Okres gwarancji wynosi 5 lat (zamiast 2 lat przewidzianych prawem). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych w wyniku nienormalnego logicznego użytkowania.

9. Oświadczenie sprzedawcy dotyczące jakości towarów

9.1 Odchylenie w kolorze mebli do 5%, spowodowane inną serią produkcyjną, nie jest uważane za powód do reklamacji. Również minimalne różnice kolorystyczne na zdjęciu są uważane za akceptowalne i nie stanowi powodu do reklamacji. Piękno litego drewna kryje się również w drobnych niedoskonałościach powstałych w wyniku ponad 100-letniego wzrostu drzewa takich jak sęki, pęknięcia czy ubytki, które mogą być następnie uzupełnione. Te niedoskonałości są całkowicie normalne i naturalne. Każde drewno ma inną strukturę i inny wzór, dlatego trudno znaleźć dwa całkowicie identyczne egzemplarze. Ze względu na utrzymanie konkurencyjnych cen, na niewidocznych miejscach może być użyty materiał drugiej klasy. . W przypadku łóżek wykonanych z twardego drewna (dąb, buk), listwa środkowa, wsporniki nóg środkowych i listwy, na których układane są listwy, wykonane są z miękkiego drewna. W przypadku komód, kredensów, szafek, stołów, regałów i witryn, plecy i dna szuflad wykonane są z płyty solomitowej.

10. Inne postanowienia

10.1 Wszelkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie wiążących przepisów.

10.2 Do osób korzystających z usług Sklepu Internetowego jako przedsiębiorcy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące ochrony konsumentów oraz przepisy Ustawy o ochronie konsumentów. Jeśli dana osoba poda swój numer identyfikacyjny w zamówieniu, uznaje się, że działa w ramach swojej działalności gospodarczej i przyjmuje do wiadomości, że obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania do jej zamówienia. Za przedsiębiorcę na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym uważa się również osobę, która zawiera umowy związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, wytwórczą lub podobną albo z samodzielnym wykonywaniem wolnego zawodu, a także osobę, która działa w imieniu lub na rzecz Przedsiębiorcy. Dla celów niniejszego Regulaminu przedsiębiorca oznacza osobę, która działa zgodnie z poprzednim zdaniem w ramach swojej działalności gospodarczej.

10.3 Wszelkie prawa do sklepu internetowego Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym do układu sklepu internetowego, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub wykorzystywania w inny sposób sklepu internetowego lub jakiejkolwiek jego części bez zgody sprzedawcy.

10.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego Kupujący nie może stosować żadnych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję w oprogramowanie lub inne elementy sklepu internetowego lub korzystanie z nich w sposób niedozwolony oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.

10.5 Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

10.6 Umowa kupna, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

10.7 Sprzedawca weryfikuje autentyczność opinii użytkowników publikowanych w sklepie internetowym. Środki te polegają na sprawdzeniu przez Sprzedawcę wszystkich opinii użytkowników zamieszczonych w sklepie internetowym i zweryfikowaniu, czy opinia została wystawiona przez osobę, która zakupiła towary od Sprzedawcy. Jeśli sprzedawca podejrzewa, że opinia użytkownika jest fałszywa, usunie ją ze sklepu internetowego.

10.8 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

11. Dostawa

11.1 Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11.2 Kupujący będzie doręczał Sprzedającemu korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca doręcza korespondencję Kupującemu na adres e-mail wskazany w koncie klienta Kupującego lub w zamówieniu.

12. Dane osobowe

12.1 Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych.

13. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

13.1 Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 796/44, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy kupna.

13.2 Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej, z siedzibą pod adresem Štěpánská 796/44, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr. 524/2013 z dnia 21. maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

14) Szczególne ustalenia dotyczące umów z przedsiębiorcami

14.1 Osoby, które dokonują zakupu pod nazwą firmy z ważnym osobistym numerem identyfikacyjnym (numerem ID), w ramach swojej działalności gospodarczej, zgadzając się na niniejsze warunki, przyjmują do wiadomości, że zakup nie podlega żadnym ustawowym przepisom dotyczącym ochrony konsumentów (w szczególności kupujący nie może odstąpić od umowy w ciągu 60 dni zgodnie z art. 6 warunków).

14.2 Po otrzymaniu towarów kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów, a w przypadku stwierdzenia wady, do niezwłocznego złożenia reklamacji. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które były przedmiotem towaru do momentu jego odbioru przez kupującego. Gwarancja jakości udzielana jest na okres 3 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych w wyniku nienormalnego logicznego użytkowania.

14.3 Prawa wynikające z wadliwego wykonania umowy kupna zawartej z kupującym będącym przedsiębiorcą podlegają odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania wady towaru bez zbędnej zwłoki po tym, jak wada mogła zostać wykryta przy terminowej kontroli i wystarczającej staranności, w przeciwnym razie sprzedawca nie uzna praw wynikających z wadliwego wykonania. Przedsiębiorca może reklamować wadę towaru w ciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.

14.4 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Kupna w każdym czasie do momentu przyjęcia towarów przez Kupującego.

14.5 Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do towarów, które zostały dostarczone prawidłowo i bez wad. W rzadkich przypadkach Sprzedający może zaakceptować odstąpienie od umowy przez Kupującego, ale tylko według uznania Sprzedającego i w odniesieniu do nieuszkodzonych i nieużywanych towarów w nienaruszonym i nieuszkodzonym opakowaniu, w którym zostały dostarczone. W przypadku zaakceptowanego przez Sprzedawcę odstąpienia od umowy, Kupującemu zostanie zwrócona wyłącznie cena zakupu towaru, a Sprzedawca nie zwróci ani nie zwróci Kupującemu kosztów wysyłki.

14.6 Odstąpienie od umowy może nastąpić bez zbędnej zwłoki na piśmie lub pocztą elektroniczną. Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiadomienie o odstąpieniu od umowy jest dostarczane w momencie jego doręczenia na skrzynkę poczty elektronicznej drugiej strony.

14.7 Nie ma możliwości zmiany danych w już wystawionym dokumencie podatkowym. Zmiana danych jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy towary nie zostały jeszcze odebrane i opłacone.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15. 04. 2024.